Class :- 10th Abhyasapustakam Manika (मणिका :- दशमी-कक्षायाः अभ्यासपुस्तकम्) Home
Part Sub Part Video Visual Script Audio
1.1 स्वरसन्धिः 1.1.1 अयादिः
1.1.2 पूर्वरूपसन्धिः
1.2 व्यञ्जनसन्धिः 1.2.1 परसवर्णसन्धिः
1.2.2 छत्वसन्धिः
1.2.3 तुगागमसन्धिः
1.2.4 अनुनासिकसन्धिः
1.3 विसर्गसन्धिः 1.3.1 विसर्गसन्धिः( नवमश्रेण्याः स्वीकरिष्यते)
1.3.2 विसर्गसन्धिः( नवमश्रेण्याः स्वीकरिष्यते)
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अव्ययानि 2.1 प्रथमः भागः
2.2 द्वितीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
समासाः 3.1 समासपरिचयः
3.2.1 तत्पुरुषः
3.2.2 उपपदसमासः
3.3 द्विगुः
3.4 कर्मधारयः
3.5 द्वन्द्वसमासः
3.6 बहुव्रीहिसमासः
3.7 अव्ययीभावः समासः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
प्रत्ययाः 4.1 तव्यत्-अनीयर् प्रत्ययौ
4.2 शतृ-शानच् प्रत्ययौ
4.3 मतुप् प्रत्ययः
4.4 इनि (इन्) प्रत्ययः
4.5 ठक् (इक) प्रत्ययः
4.6 तल् प्रत्ययः
4.7 त्व प्रत्ययः
4.8 टाप् प्रत्ययः
4.9 ङीप् प्रत्ययः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
वाच्यम् 5.1 कर्तृ-कर्मवाच्यम्
5.2 कर्तृ-कर्मवाच्यम्
5.3 भाववाच्यम्
5.4 भाववाच्यम्
Part Sub Part Video Visual Script Audio
कः समयः? 6.1 समयः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
संख्या 7.1 संख्या
7.2 संख्या
7.3 संख्या
7.4 संख्या
Part Sub Part Video Visual Script Audio
रचनात्मकं लेखनम् 8.1 पत्रलेखनम्
8.2 संवादाः
8.3 कथाः
8.4 चित्रं दृष्ट्वा रिक्तस्थानपूरणम्
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अपठित-अवबोधनम् 9.1 अपठित-अवबोधनम्
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अनुच्छेदलेखनम् 10.1 अनुच्छेदलेखनम्
SiteLock