Class :- 6TH RUCHIRA (रुचिरा) Home
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
1.1- अकारान्तः पुलिङ्गः
1.2- सर्वनामशब्दाः
1.3- पाठवाचनम् विवरणम् च।
1.4- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
2.1- आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः
2.2- स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दाः
2.3- पाठवाचनम् विवरणम् च।
2.4- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
3.1- अकारान्त-नपुंसकलिङ्गशब्दाः
3.2- नपुंसकसर्वनामशब्दाः
3.3- पाठवाचनम् विवरणं च।
3.4- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
4.1- सर्वनामप्रयोगः
4.2- पाठवाचनम् विवरणं च।
4.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
5.1- विभक्तिपरिचयः
5.2- द्वितीयाविभक्तिः
5.3- पाठवाचनम् विवरणं च।
5.4- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
6.1- तृतीयाविभक्तिः
6.2- चतुर्थीविभक्तिः
6.3- पाठवाचनम् विवरणं च।
6.4- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
7.1- अव्ययप्रयोगः
7.2- पाठवाचनम् विवरणं च।
7.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
8.1- पाठवाचनम् विवरणं च।
8.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
9.1- पञ्चमीविभक्ति-षष्ठिविभक्तिः
9.2- पाठवाचनम् विवरणं च।
9.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
10.1- द्विवचनप्रयोगः
10.2- पाठवाचनम् विवरणं च।
10.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
11.1- सप्तमी-विभक्तिप्रयोगः
11.2- पाठवाचनम्
11.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
12.1- संख्यावाचिपदानां त्वान्तशब्दानां पाठः
12.2- लट्लकारः, लोट्लकारः, लङ्लकारः
12.3- पाठवाचनम् विवरणं च।
12.4- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
13.1- वेदविषयकसूचना, पाठवाचनम्, विवरणं च।
13.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
14.1- भूतकालप्रयोगः, लकाराभिज्ञानम् च।
14.2- पाठवाचनम्
14.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
15.1- संबोधनपदप्रयोगः, लट्-लृट्-लङ्लकारप्रयोगः, मध्यमपुरुषप्रयोगः।
15.2- पाठवाचनम्
15.3- अभ्यासः
SiteLock