Class :- 7th RUCHIRA (रुचिरा – द्वितीयो भागः) Home
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
1.1- सविवरणं पाठवाचनम्‌ (सुभाषितानि)
1.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
2.1- विशेष्यविशेषणभावः (संस्कृत-वाक्यनिर्माणस्य नियमः)
2.2- पाठवाचनम् विवरणम् च।
2.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
3.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
3.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
4.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
4.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
5.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
5.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
6.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
6.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
7.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
7.2- पाठवाचनम् विवरणम् च।
7.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
8.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
8.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
9.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
9.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
10.1A- कारक-विभक्ति
10.1B- पाठवाचनम् विवरणम् च।
10.2- कारक-विभक्तिः उपपदविभक्तिः
10.3- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
11.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
11.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
12.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
12.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
13.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
13.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
14.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
14.2- अभ्यासः
Part Video Visual Script Audio Meaning Text-Book
15.1- पाठवाचनम् विवरणम् च।
15.2- अभ्यासः
SiteLock