Class :- 9th Abhyasapustakam Manika (मणिका :- नवमी-कक्षायाः अभ्यासपुस्तकम्) Home
Part Sub Part Video Visual Script Audio
क. संस्कृत-वर्णमाला
ख. संस्कृतवर्णमाला : उच्चारणस्थानानि
1.1 वर्णमाला
1.2 वर्णोच्चारणस्थानानि
1.3 वर्णसंयोगः/ संयुक्ताक्षराणि
Part Sub Part Video Visual Script Audio
स्वर-सन्धिः 2.1 दीर्घसन्धिः
2.2 गुणसन्धिः
2.3 वृद्धिसन्धिः
2.4 यण्-सन्धिः
2.5 स्वरसन्धेः अभ्यासः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
व्यञ्जन-सन्धिः 3.1 म्-स्थाने अनुस्वारः
3.2 णत्वविधानम्-1
3.3 णत्वविधानम्-2
3.4 रेफव्यवस्था
3.5 जश्त्वसन्धिः
3.6 श्चुत्वसन्धिः
3.7 परसवर्णसन्धिः
3.8 मिश्रिताभ्यासः
3.9 अस्माभिरधीतम्
Part Sub Part Video Visual Script Audio
विसर्ग-सन्धिः 4.1 विसर्गस्य लोपः
4.2 विसर्गस्य उत्वम्
4.3 विसर्गस्य लोपः
4.4 विसर्गस्य उत्वम्
4.5 विसर्गस्य लोपः
4.6 मिश्रिताभ्यासः
4.7 विसर्गस्य रत्वम्
4.8 विसर्गस्थाने स्/ श्/ ष्
4.9 मिश्रितप्रश्नाः
4.10 अस्माभिरधीतम्
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अजन्तशब्दाः 5.1 अकारान्तपुंल्लिङ्गाः
5.2 इकार-उकारान्तपुंल्लिङ्गाः
5.3 ऋकारान्तपुंल्लिङ्गाः
5.4 आकारान्तस्त्रीलिङ्गाः
5.5 इकारान्तस्त्रीलिङ्गाः
5.6 ईकारान्तस्त्रीलिङ्गाः
5.7 अजन्तनपुंसक-लिङ्गशब्दाः
हलन्त-शब्दाः सर्वनामशब्दाः 5.8 हलन्तपुंलिङ्गशब्दाः हलन्तसर्वनामशब्दाः च।
सङ्ख्यावाचकशब्दाः 5.9 सङ्ख्या
Part Sub Part Video Visual Script Audio
वर्तमानकालः (लट्लकारः) 6.1 लट्लकारः , प्रथमः भागः
6.2 लट्लकारः ,द्वितीयः भागः
6.3 लट्लकारः,तृतीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
भूतकालः (लङ्लकारः) 7.1 भूतकालः, प्रथमः भागः
7.2 द्वितीयः भागः
7.3 तृतीयः भागः
7.4 चतुर्थः भागः
7.5 अस्माभिः अधीतम् (मिश्रितप्रश्नाः)
7.6 लङ्लकार-क्रियापदाभ्यासः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
भविष्यत्कालः (लृट्लकारः) 8.1 भविष्यत्कालः / लृट्लकारः प्रथमः भागः
8.2 लृट्लकारः द्वितीयः भागः
8.3 लृट्लकारः तृतीयः भागः
8.4 लृट्लकारः चतुर्थः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
लोट्लकारः (आदेशार्थे) 9.1 लोट्लकारः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
विधिलिङ्लकारः 10.1 विधिलिङ्लकारः, प्रथमः भागः
10.2 द्वितीयः भागः
10.3 तृतीयः भागः
10.4 चतुर्थः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
कारक-प्रयोगाः
(कर्त्ता-कर्म-सम्बोधनम्)
11.1 कारकप्रयोगः, प्रथमः भागः
11.2 द्वितीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
करण-कारकम् 12.1 करणम्, प्रथमः भागः
12.2 द्वितीयः भागः
12.3 तृतीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
सम्प्रदान-कारकम् 13.1 सम्प्रदानम्, प्रथमः भागः
13.2 द्वितीयः भागः
13.3 तृतीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अपादान-कारकम् 14.1 अपादानम्, प्रथमः भागः
14.2 द्वितीयः भागः
14.3 तृतीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
सम्बन्धे षष्ठीप्रयोगः 15.1 सम्बन्धः, प्रथमः भागः
15.2 द्वितीयः भागः
15.3 तृतीयः भागः
15.4 चतुर्थः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अधिकरण-कारकम् 16.1 अधिकरणम्, प्रथमः भागः
16.2 द्वितीयः भागः
16.3 तृतीयः भागः
16.4 चतुर्थः भागः
16.5 पञ्चमः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
तुमुन् 17.1 तुमुन्
क्त्वा 17.2 क्त्वा
ल्यप् 17.3 ल्यप्
अभ्यासः 17.4 अभ्यासः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
क्त-प्रत्ययः 18.1 क्त-प्रत्ययः, प्रथमः भागः
18.2 क्त-प्रत्ययः, द्वितीयः भागः
18.3 क्त-प्रत्ययः, तृतीयः भागः
क्तवतु-प्रत्ययः 18.4 क्तवतु-प्रत्ययः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
शतृ-प्रत्ययः 19.1 शतृ - प्रत्ययः
19.2 शतृप्रत्ययस्य अभ्यासः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
पत्रलेखनम् 20.1 पत्रलेखनम्, प्रथमः भागः
20.2 द्वितीयः भागः
Part Sub Part Video Visual Script Audio
अनुच्छेदलेखनम् 21.1 अनुच्छेदलेखनम्
SiteLock